Members of Faculty Awarded Ph.Ds During 2011 – 16

S.No Name of the faculty member Department M.Phil / Ph.D. Year Awarding University

01

Sri B Emmanuel

History

M.Phil

2011

Acharya Nagarjuna University, Guntur

02

Dr. P Paul Diwarkar

Physics

Ph.D.

2012

Andhra University

03

Dr.L V Krishna Rao

Physics

Ph.D.

2013

Acharya Nagarjuna University, Guntur

04

Dr. K Ravi

Telugu

Ph.D.

2013

University of Hyderabad

05

Sri S Ravi Kumar

Telugu

M.Phil

2016

 

06

Dr.RNVS Raja Rao

Hindi

Ph.D.

2014

Dakshina Bharath Hindi Prachar Sabha, Chennai

07

Dr. R Srinivasa Rao

MBA

Ph.D.

2015

Acharya Nagarjuna University, Guntur

08

Dr. T Rajesh

MBA

Ph.D.

2016

Acharya Nagarjuna University, Guntur

09

Dr Giri Babu

M.Com

Ph.D.

2016

Andhra University

10

Dr. G Satyanarayana

M.Sc.

Ph.D.

2015

Acharya Nagarjuna University, Guntur

11

Dr.I Madhuri

Sanskrit

Ph.D.

2015

Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth,Tirupathi

Bitnami